دکل مخابراتی NB

دکل های خود ایستایی زمینی قاعده کوچک (Narrow Base که اصلاحاً دکل مخابراتی NB نامیده می شوند) یکی از انواع دکل های جدید دکل های خود ایستایی زمینی Lattice self Support می باشند که به دلیل اشغال فضای بسیار کم، قاعده سه یا چهار گوش و استفاده از مقاطع باز (نبشی)   به طور گسترده در شبکه مخابراتی مورد استفاده قرار گرفته است.

مشخصات فنی

  1. این نوع دکل ها، سه یا چهار وجهی تمام نبشی با اتصال غیر جوشی (به هم بافته- Lattice) می باشند که در ارتفاع های مختلف (از 24 تا 54 متر) و سطوح بادگیر و سرعت های باد مختلف طراحی و حتی المقدور با المان فولادی استاندارد تولید می گردند.
  2. شیب هرمی این نوع دکل ها، حداکثر یک درجه بوده و در سکشن فوقانی (شش متر انتهایی) شیب دکل ها صفر می گردد.
  3. حداکثر عرض قاعده این نوع دکل ها (در تیپ 36 متری) 1.8 متر و حداقل عرض قاعده فوقانی در تمام انواع دکل های NB ، یک متر می باشد.

عدم وجود المان جوشی، کاهش چشمگیر تابیدگی و انحراف المان ها، سهولت در جابجایی قطعات، سهولت و سرعت در نصب دکل و قلبلیت بارگذاری المان ها مخابرانی بر روی Face دکل، از ویژگی های ممتاز این نوع دکل ها می باشد)