دکل مخابراتی Monopole

این نوع دکلها در فضاهای کمتر از دو متر مربع و با سطح بادگیر 12 متر مربع طراحی و نصب میگردند .

بدنه اصلی آنها از ورق های فولادی تشکیل شده که با افزایش ارتفاع قطر و ضخامت بدنه کاهش می یابد .

اتصال سکشنها به صورت فلنجی و طول هر سکشن حداکثر شش متر می باشد .

نردبان بصورت جان پناه و یا استپ بولت در ارتفاع دکل تعبیه میگردد و در بعضی از مدلها به دلیل رعایت

دید بصری شهری عبور کابلها از داخل دکل میسر خواهد بود .